Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Szczytnie

 

„Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy, jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością”

Jan Paweł II

 

Liczymy na Twoją pomoc! Przeznacz 1% na rzecz OPP!

SPRON jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000044739). Część funduszy na swoją działalność otrzymuje z 1% podatku, który podatnicy przeznaczają na rzecz organizacji.


 

Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Naszą misją jest organizowanie i prowadzenie pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem gromadzenia i podziału funduszy dla osób potrzebujących pomocy z terenu miasta i rejonu Szczytno. Od początku działalności, czyli od 1998 roku, pomagamy przezwyciężać trudne sytuacje życiowe osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo oraz innym, które zgłoszą się do naszego stowarzyszenia.

Anwalt im Büro

Nasza pomoc obejmuje działania, takie jak:

• organizowanie zbiórek pieniężnych

• współpraca z zakładami pracy, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi i kościołami w zakresie pomocy osobom potrzebującym

• poradnictwo dla osób upośledzonych umysłowo

• pomoc niepełnosprawnym fizycznie w zaopatrzeniu w sprzęt

• poradnictwo w sprawach modernizacji mieszkań oraz likwidacji barier architektonicznych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

• odwiedziny w domu chorego i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych pomoc niepełnosprawnym

Organizacja SPRON wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Jedną z prowadzonych przez nas placówek jest Warsztat Terapii Zajęciowej.


 

Warsztat Terapii Zajęciowej

Od 2000 roku prowadzimy zajęcia obejmujące aktywizację zawodową niepełnosprawnych oraz ich integrację społeczną, rehabilitację i rewalidację. Praca terapeutyczno-wychowawcza, którą prowadzimy, uwzględnia możliwości i predyspozycje psychofizyczne uczestników. Staramy się ukierunkować ją przede wszystkim na przystosowanie naszych podopiecznych do samodzielnego życia oraz wykształcenia w nich zaradności życiowej i umiejętności kierowania własnym zachowaniem.

Naszym celem jest, by osoby objęte procesem terapeutycznym opanowały podstawowe czynności przysposabiające do pracy i właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

integracja społeczna

Terapia zajęciowa prowadzona jest w 10 pracowniach tematycznych: pracowni rzeźby i ceramiki, pracowni edukacyjnej, pracowni gospodarstwa domowego, pracowni krawieckiej, pracowni malarstwa i grafiki, pracowni plastyczno-kosmetycznej, pracowni rehabilitacji i rekreacji, pracowni rękodzieła artystycznego, pracowni techniczno-remontowej oraz w sali audiowizualnej.

Nasze działania mają na celu rozwijanie odpowiednich umiejętności psychofizycznych uczestników, które zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy ich sprawności na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości. Warsztaty, które prowadzimy, stwarzają naszym podopiecznym optymalne warunki rozwoju i doskonalenia się, a nawet zdobycia zawodu i podjęcia pracy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych pracowni!


 

Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Wielbarska 4
12-120 Szczytno
Tel./fax: (89) 624 21 88
E-mail: spron-wtz@wp.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00.